VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DOOR HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE VERSTREKT BEELDMATERIAAL
Gaat u beeldmateriaal uit de collectie van het NIMH publiceren of op andere manier openbaar maken? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het beeldmateriaal is en blijft eigendom van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
  2. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken voor een doel dat niet overeenkomt met het doel waarvoor het beeldmateriaal is vervaardigd. Het beeldmateriaal dient het tonen van militaire historie die voor iedere betrokkene respectvol is, met als doel educatie, voorlichting en weergave van de geschiedenis.
  3. Bij reproductie voor zakelijk gebruik en publicatie van het op beeldmateriaal vastgelegde werk moet als bronvermelding duidelijk 'Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie' worden vermeld.
  4. In geval de gebruiker verzuimt de bron van het materiaal te vermelden, is de gebruiker aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie een boete van € 250,- per verzuim verschuldigd. 
  5. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken in strijd met de openbare orde of goede zeden.
  6. Als een op het beeldmateriaal vastgelegd werk auteursrechtelijk is beschermd, mag de gebruiker dat werk niet reproduceren of publiceren voordat de gebruiker daarvoor toestemming heeft gekregen van de auteursrechthebbende. De gebruiker moet die toestemming zelf aanvragen. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verzuim van de gebruiker om toestemming te verkrijgen.
  7. Verstrekking van beeldmateriaal aan derden is verboden zonder inachtneming van deze voorwaarden.
  8. Van deze voorwaarden kan slechts door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie worden afgeweken. Deze afwijking geschiedt schriftelijk.
  9. Het NIMH stelt het ontvangen van een bewijsexemplaar van publicaties waarin beeldmateriaal van het NIMH is gebruikt op prijs.